Vi leverer praktiske tjenester som skaper fremdrift i realisering av muligheter

Kundene våre er selv godt kjent med muligheter i egen virksomhet. Mulighetene er på mange nivåer og områder.  Fellesnevnere er:

- muligheten er viktig
- fremdriften for svak
- realisering gir resultatforbedring – direkte eller indirekte.

Et spørsmål vi ofte får er hvordan vi kan bidra uten å ha sterk bransje- eller fagkunnskap. Vår erfaring er at det sjelden står på fagkompetansen.

Vi har personell med allsidig fartstid fra operative leder-og nøkkelposisjoner, som har vist evne til å drive praktiske prosesser.

Vi bruker kundens tall, erfaring og fagkompetanse aktivt for å skape fremdrift, og har erfaringsbaserte arbeidsmodeller og verktøy. Men vårt viktigste fortrinn er utgangspunktet; 

Vi kommer utenfra og er ikke bundet av historie eller daglig drift. Vårt ansvar kan enklere isoleres til å skape fremdrift på utvalgte muligheter. 


Våre tjenester:

Operative ledere og nøkkelpersoner i SMB bedrifter (salg, service, produkt mm) kjennetegnes ofte av:

• Faglig sterke
• Mange roller
• Mye på pulten

Optimalisering av organisasjon eller utvikling av nye områder kommer i tillegg til daglig drift. En utfordrende kombinasjon. Vi hjelper lederne med å realisere mulighetene.

Vi leier ut ledere og nøkkelpersonell når kunder mangler operativt personell. 2 typiske situasjoner er:

• Operativ leder har sagt opp og det er behov for overgangsordninger.

• Større løft skal gjøres eller det skal utvikles nye områder. Etablert organisasjon har ikke nødvendig kapasitet.

Standard løsning er basert på utleie av personell ansatt i Procedo.

Vi bruker tall i oppdrag for å få rask innsikt, skape tydelige mål/veivalg og måle fremdrift.
Den typiske SMB bedriften vi møter har IT-systemer med mye data, mangelfull datakvalitet og lite utviklede analyser. 

Tilgjengelige fakta som gir svar på enkle spørsmål bidrar til spissede tiltak og rask resultatforbedring.

Vi anvender, som utgangspunkt, de IT- systemene kundene allerede har. Forbedrer bruk og datakvalitet, og innfører løsninger som gir enkle innsyn og oversikter over faktaene. Løsningene er alt fra kosteffektive Excel modeller til mer avanserte verktøy.